WTAnalyse | Venster Statistiek | P- en Rit-waarden

P- en Rit- waarden kunt u gebruiken om te beoordelen of de toets uit kwalitatief goede vragen bestaat.

WTAnalyse berekent voor elke toets met meerkeuzevragen:

P-waarde van een vraag
Het percentage cursisten dat die vraag goed gemaakt heeft. Dit is een waarde tussen de 0 en de 1. De p-waarde zegt iets over de moeilijkheidsgraad van een vraag.

Rit-waarde van een vraag
De correlatie van die vraag. Dat wil zeggen: het gemiddelde cijfer van de cursisten die deze vraag goed hadden wordt vergeleken met het gemiddelde cijfer van alle leerlingen.

Een r-waarde kleiner dan 0 wil zeggen dat die vraag goed gemaakt is door leerlingen die onder het gemiddelde scoren, wat natuurlijk niet zo zou moeten zijn.
Opvallende vragen (slechte vragen?) zijn bijvoorbeeld vragen met een kleine p-waarde en een negatieve r-waarde. Vragen met een r-waarde die vrijwel gelijk is aan 0 zijn wellicht gokvragen. In dat geval zal de p-waarde ook richting de gokkans gaan (b.v. 0,25 bij een 4-keuze vraag, 0,33 bij een 3-keuze vraag, enzovoort).

De r-waarde van vraag x wordt als volgt berekend:

Uitgaande van 10 leerlingen: Wanneer bijvoorbeeld vraag 1 door slechts 2 van de 10 leerlingen goed is gemaakt en deze 2 leerlingen hebben als eindscores resp. een 8,5 en een 9,5 dan is pg(1) dus 9.

Door p(x) te vermenigvuldigen met (pg(x)-p)/p krijgt u de correlatie van een vraag: r(x) = p(x) . (pg(x)-p)/p

Met bovenstaand voorbeeld voor vraag 1 levert dat dus het volgende op:
r(1) = p(1) . (pg(1)-p)/p
= 0,2 . (9-6)/6
= 0,2 . 3/6
= 0,1

Overigens is op dezelfde manier ook de correlatie van een cursist te berekenen. Een negatieve correlatie betekent in dat geval dat de cursist de moeilijker vragen juist beter en de gemakkelijker vragen juist slechter heeft gemaakt dan de andere leerlingen.


Figuur: Weergave van P- en Rit-waardes via Groep | Statistiek | Tabblad Analyses.


Figuur: Andere weergave van P- en Rit-waardes, waarbij de P-waarde in groen wordt
weergegeven en de Rit-waarde in blauw.

Meer lezen over P-waardes in WTAnalyse? [ klik hier ]
Meer lezen over Rit-waardes in WTAnalyse? [ klik hier ]